Zamknij
REKLAMA
obsługa klienta w salonie fryzjerskim
StPr/21/0609
data rozpoczęcia pracy od 25.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

do uzgodnienia
StPr/21/0605
data rozpoczęcia pracy od 24.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

do uzgodnienia
StPr/21/0606
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od od 2 949 PLN

kontrola jakości produkowanych central wentylacyjnych, współpraca z klientami z Ukrainy
StPr/21/0613
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- KOORDYNOWANIE PROCESU IMPORTU, - UTRZYMANIE KONTAKTÓW HANDLOWYCH Z ZAGRANICZNYMI DOSTAWCAMI, - WPROWADZANIE NOWYCH PRODUKTÓW NA RYNEK
StPr/21/0616
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

1.Kierowanie całokształtem działalności hufca i organizacja pracy podległej kadrze. 2.Planowanie pracy i działalności Hufca oraz koordynowanie zasadniczych jego przedsięwzięć. 3.Organizowanie i nadzór nad prawidłową realizacją pracy opiekuńczo-wychowawczej w Hufcu. 4.Czuwanie nad prawidłową realizacją zawartych umów o organizację Hufca Pracy i indywidualnych umów uczestników. 5.Organizowanie szkolenia ogólnego i zawodowego uczestników. 6.Prowadzenie grupy wychowawczej oraz dokumentacji pedagogicznej w zakresie realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, sprawowanie opieki nad uczestnikami OHP oraz stwarzanie warunków dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego. 7.Prowadzenie wymaganej dokumentacji Hufca, nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez podległych pracowników. 8.Współdziałanie z zakładem pracy i dyrekcją szkoły w zakresie realizacji programu szkolenia ogólnego i zawodowego oraz warunków socjalno-bytowych uczestników. 9.Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie spraw wychowawczych, resocjalizacyjnych, społecznych i warunków bytowych uczestników. 10.Analizowanie wyników nauczania i kontrola dyscypliny pracy w Hufcu. 11.Wspomaganie działalności samorządowej i pozalekcyjnej uczestników Hufca. 12.Inicjowanie prac społecznych, przedsięwzięć sportowych i kulturalnych oraz współzawodnictwa uczestników. 13.Zapewnienie młodzieży warunków do nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. 14.Współpraca z rodzicami, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem, 15.Zapobieganie bezrobociu i jego negatywnym skutkom wśród absolwentów Hufca. 16.Zgodnie z obowiązującymi terminami zgłaszanie do Wojewódzkiego Komendanta wniosków do organów prowadzących szkoły o zapewnienie kształcenia ogólnego i zawodowego, co jest związane z planowaniem i organizacją nauczania przez organy prowadzące szkoły. 17.Udzielanie pracodawcom informacji nt. refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników. 18.Wskazywanie młodzieży możliwości dostępu do usług świadczonych przez jednostki rynku pracy podległe CEiPM. 19.Przygotowywanie zakresów obowiązków podległych pracowników i przedstawianie ich do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Komendantowi OHP. 20.Realizacja zadań związanych z obsługą ECAM. 21.Monitorowanie losów absolwentów. 22.Udział w realizacji przyjętych i wdrażanych projektów systemowych i regionalnych współfinansowanych ze środków unijnych , budżetowych i pozabudżetowych dotyczących działalności edukacyjnej i wychowawczej młodzieży, nadzór nad ich realizacją. 23 . Odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań Hufca wynikających z aktów prawnych i zarządzeń władz zwierzchnich OHP. 24. Prowadzenie wspólnie z podległymi pracownikami rekrutacji młodzieży do Hufca Pracy.
StPr/21/0617
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Wykonywanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych.
StPr/21/0610
data rozpoczęcia pracy od 08.03.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Praca na budowie, teren Rzeszowa i okolic. Wymagane doświadczenie na zajmowanym stanowisku. firma prowadzi roboty brukarskie i kanalizacyjne.
StPr/21/0636
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 4 800 PLN

Oddział Higieny Pracy - zapoznanie sie z zakresem działań w oddziale; - prowadzenie postepowan administracyjnych i dokumentacji obowiązującej w oddziale; - uczestniczenie w kontrolach z zakresu higieny pracy w nadzorowanych obiektach; - bieżące zapoznawanie sie z przepisami obowiązującymi w oddziale; - podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w szkoleniach; - pisanie pism zleconych.
StPr/21/0626
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

obsługa maszyny czyszczącej, mycie posadzek
StPr/21/0627
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

REKLAMA